Ochrana osobných údajov

(GDPR)

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Ing. Anna Hríbiková-Penzión u Hanky, IČO: 34725393, so sídlom Telgárt 99, 97673 Telgárt (ďalej len: „správca“).

Správca postupuje od 1.5.2023 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kontaktné údaje správcu sú:

 • adresa: Ing. Anna Hríbiková-Penzión u Hanky, Telgárt 99, 97673 Telgárt,
 • e-mail: info@ubytovanietelgart.sk,
 • telefón: 00421 (0) 903771662.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Ktoré Vaše osobné údaje spracovávame

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 • Meno a priezvisko, pohlavie, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo Vašom účte, najmä uložená adresa a nastavenia newsletterov.
 • Údaje o Vašich objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate.
 • Údaje z Vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenzii penziónu na našom webe a Vaše fotografie, ktoré k recenzii pripojíte.
 • Údaje o Vašom správaní na webe, ktoré izby a služby penziónu si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

 

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V. Cookies

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie v  prehliadači a slúžia k odlíšeniu návštevníkov webu. Do cookies nikdy neumiesťujeme osobné alebo citlivé údaje. Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré́ stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený́ záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Kladieme maximálny dôraz na súkromie a bezpečnosť vašich údajov.

Cookie používame hlavne preto, že bez cookies nie je technicky možné realizovať funkcie, pri ktorým je nutné udržať informácie o návštevníkovi, ktorý pristupuje k webu. Napríklad ide o rezervácie, objednávky vo viacerých krokoch, prihlasovanie používateľov do systému a podobne.

Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači, čím dáva najavo svoj súhlas s ich spracovaním.

Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies (napr. cookies tretích strán). Zablokovanie súborov cookies môže mať negatívny vplyv na použiteľnosť webové stránky a služby.

Na tomto webe je návštevníkom, ktorí súhlasia s umiestnením cookies do svojho prehliadača prostredníctvom patričného nastavenie správania ku cookies jednotlivých prehliadačov umiestnená informácia od nasledujúcich spoločností: Trevlix, Google a prípadné ďalšie.

Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Všetky cookies na našich stránkach môžete pomocou vášho prehliadača vymazať či trvale zablokovať. Nápoveď prehliadača obsahuje návod, ako spravovať cookies.

 

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na prevádzke rezervačného systému a realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce spracovanie ekonomickej agendy
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Celé spracovávanie osobných údajov bude uskutočňované na území EÚ.

 

VII. Vaše práva

Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a vyžiadať si, aké Vaše osobné údaje spracúvame, prípadne nás vyzvať na vymazanie Vašich osobných údajov a my tak urobíme v lehote maximálne 30 dní. V niektorých prípadoch sme obmedzení zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenia výmazu Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte vyplnením internetového formulára na odosielanie noviniek a newsletterov, potvrdzujete tiež, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2023.

Táto webová stránka používa cookies. Cookies používame na správne fungovanie webstránky a jej vylepšovanie. Viac informácii nájdete v nastaveniach.
PrijaťNastavenia

GDPR

 • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tento web rešpektuje zásady ochrany osobných údajov. Momentálne využívame len nutné cookies na správne fungovanie stránok.

Viac v Zásady ochrany osobných údajov.

Proceed Booking